Prints       Personal   Commercial   Editorial       News   Info


Synchrodogs for TUSH Magazine
Make Up: Yulya Zalesskaya
Hair: Stets Julia
Models: Anastasiya Senchak, Cat-b, Galya Gayvanyuk, Rostok Smirnov, Anastasiya Vesna